НАРЪЧНИК ЗА ДОБРОВОЛЦИ

Доброволческа философия на Свободен младежки център

Доброволците са важни за организацията, защото осигуряват чрез своите усилия принос към реализиране на нейната мисия. Ето защо тя има задължение да инвестира в тяхното набиране, мотивиране, обучение, оценяване и в общественото признание на труда им, както и в ресурсите, необходими за развитие на доброволчеството.

Роля на доброволеца


Доброволецът трябва да договори своята роля с организацията. Организацията трябва да има тази роля впредвид преди започването на доброволческата служба, но това как точно ролята ще се реализира практически е въпрос на взаимно споразумение. Доброволецът трябва да се чувства свободен да промени своята роля по начин, по който тя в по-голяма степен би отговорила на нуждите на общността. Доброволецът работи преди всичко за благосъстоянието на общността, а не само на организацията, в която е нает.

Мотивация


Да си доброволец е трудно и изисква решителност и мотивация. Ти трябва да си готов да преминеш през трудностите за да пожънеш успехи. Намери малките неща, които сам можеш да правиш за местната общност и които ти доставят удоволствие, това ще ти помогне да останеш мотивиран. Бъди общителен! Ще бъдеш по-ентусиазиран и мотивиран ако развиеш взаимоотношения и приятелства в общността. Една от най-големите награди за доброволеца може да бъде удоволствието от самата работа. Младите хора идентифицират и други ползи от техния доброволчески опит:

 • Нови интереси
 • Възможности за работа в мрежа
 • Принос към определена кауза
 • Творчески отдушник
 • Чувство за полезност
 • Нови връзки и нови приятелства
 • Развитие на нови умения
 • Чувство за принадлежност
 • Обществено признание
 • Професионално ориентиране или развитие
 • Лично удоволствие
 • Купон!

Права на доброволците


Доброволците имат правото на:
a. Позиция съобразена с техните интереси, умения и възможности, както и с нуждите на организацията
б. Писмено описание на позицията, включващо цели, очаквани резултати, задължения, квалификации, облаги и отговорности на доброволческото място
в. Адекватна ориентация и обучение за да се осигури ефективно доброволчество
г. Отношение като към членове на екипа, допринасящи за постиженията на организацията
д. Подкрепа от персонала и достъп до ресурси, необходими за да бъдат успешни на своето място
е. Смислен и носещ признание доброволчески опит
ж.Признание за техния принос
з. Възможност за даване на обратна връзка (напр. за свободно изразяване на мнение)
и. Шанс да растат и се развиват като доброволци чрез участие в специализирани обучения, срещи и пр.
й. Възможност да преустановят своята доброволческа служба

Задължения на доброволците


Доброволците имат отговорността да:
а. Приемат позиция която реалистично е съобразена с техните интереси, умения и възможности, както и с нуждите на организацията
б. Придобиват знания за позицията и развиват умения чрез ориентация и обучение
в. Познават добре Наръчника за доброволци
г. Се информират за новостите в организацията чрез публикации и други методи за комуникация
д. Бъдат във връзка със своя наставник или отговорника за доброволците в организацията
е. Бъдат членове на екипа – да са надеждни при изпълнение на работата
ж.Следват всички вътрешни правила и процедури
з. Изпълняват забрани и препоръки на ръководството на организацията
и. Спазват правилата за конфиденциалност на организацията
й. Използват ресурсите на организацията единствено по предназначение
к. Пазят и работят за доброто име на организацията
л. Уважават организацията чрез професионално отношение и външен вид
м.Предоставят достатъчна и навременна информация относно края на доброволческата си служба


Права на организацията


Организацията има право да:
а. Постави доброволеца на място, съобразено с неговите интереси и умения, както и с нуждите на организацията
б. Събира и съхранява контактна информация за доброволците
в. Знае ограниченията и очакванията на доброволците
г. Очаква комуникативност от доброволците


Отговорности на организацията


Организацията има отговорността да:
а. Ангажира доброволците за постигане на целите на организацията
б. Дефинира целта, очакваните резултати, задължения, квалификация, облаги и отговорности на доброволческото място
в. Осигури ресурси и подкрепа на доброволеца за успешна служба
г. Създава позитивен, предизвикателен и обществено ценен доброволчески опит
д. Подготви персонала за работа с доброволци чрез обучение и развитие на ресурсите
е. Запазва конфиденциална информацията за доброволеца и я ползва единствено за целите на работата
ж.Информира доброволците за новости в организацията
д. Признава приноса на доброволците и техните успехи