ЕВРОПЕЙСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА СЛУЖБА

Какво е Европейската доброволческа служба (ЕДС)?

Европейската доброволческа служба (ЕДС) подпомага транснационалните доброволчески дейности за младите хора.

Тя цели да развива солидарността и толерантността между младите хора, и особено да насърчава създаването на социално единство в Европейския съюз. Тя популяризира активното гражданско участие, подпомага взаимното разбирателство между младите хора.

Тези общи цели се постигат чрез:

подпомагане участието на младите хора в различни форми на доброволчески дейности в и извън ЕС;
предоставяне възможност на младите хора да дадат своя личен принос чрез доброволчески дейности на европейско и международно ниво;
включване на младите хора в дейности, насърчаващи солидарността между хората;
ангажиране на младежи доброволци в нестопански дейности в полза на обществото в държава, различна от тази, в която живеят.

Европейската доброволческа служба спомага постигането на общите цели на младежките доброволчески дейности на европейско ниво, приети от Съвета на министрите на ЕС на 15 ноември 2004.

Европейската доброволческа служба е процес на „обучение" за млади хора, даваща възможност за придобиване на умения и компетенции за личностно, образователно и професионално развитие чрез неформално обучение. Самият проект се състои в образователен процес, свързан с придобиване на взаимни ползи за доброволците и организациите. Очакваните резултати, процесите и методите, сертифицирането на придобитите умения и квалификации, участието на доброволеца в тренинги по време на ЕДС и непрекъснатото осигуряване на техническа, езикова и лична подкрепа, включително предотвратяване на кризисни ситуации и механизми за управление са неразделна част от провеждането на проекта.

ПОВЕЧЕ ЗА ЕДС